Home

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning handledning förskola skola och fritidshem

SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola, skola och fritidshem 5 Social miljö 48 7. Gemenskap 50 8. Begripligt sammanhang 51 9. Planerade aktiviteter utanför förskolans och skolans område 53 10. Samverkan med hemmet 54 11. Normkritik och attityder 56 Pedagogisk miljö 58 12 Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning : Handledning : förskola, skola och fritidshem / ursprungstext: Lena Tufvesson ; omarbetad text och nytt manus: Lena Hammar Tufvesson, Lena, 1967- (författare) Hammar, Lena (författare) Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten (utgivare) Alternativt namn: Specialpedagogiska skolmyndigheten ISBN 978-91-28-00670- Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever

Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola och skola Author: Catrin Tufvesson Subject: Handledningen är ett material för alla förskolor och skolor. Med stöd av handledningen kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever Till varje tillfälle ska deltagarna ha läst i handledningen och individuellt ha genomfört kartläggning för aktuellt område.De individuella svaren diskuteras, ord förklaras för samsyn och resultatet ligger till grund för utformningen av en gemensam handlingsplan för fritidshemmet Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön. I handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning finns information om tillgänglighetsmodellen och hur självskattning kan genomföras med hjälp av värderingsverktyget

Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ..

För att kunna jobba med värderingsverktyget för tillgänglig utbildning så behöver du ett användarkonto på webbplatsen. När du går till tillganglighetsvardering.spsm.se så kommer du till en inloggningsruta. Har du ett konto på www.spsm.se loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola, skola och fritidshem. Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Facebook Twitter LinkedIn Emai Ett stödmaterial för ökad tillgänglighet inom utbildningen Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola ; Inte bara den fysiska miljön i förskolan ska vara tillgänglig, utan även den pedagogiska och den sociala. Medvetenheten och kunskapen om hur viktig Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör första steget i det arbetet, kartläggningen

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning För förskolor, skolor och fritidshem som vill utveckla verksamhetens tillgänglighet. • Kartläggning -webbaserat och pdf. • Handlingsplan -webbaserat och pdf. • Handledning -tryckt och pdf Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Kartläggning och handlingsplan finns för förskola, skola samt fritidshem och är uppdelat så att chefer kan använda det på organisationsnivå och pedagoger på gruppnivå. I materialet ingår handledning, kartläggning och handlingsplan.. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning : förskola och skola : handledning / Catrin Tufvesson. Tufvesson, Catrin, 1967- (författare) Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten (utgivare) ISBN 9789128006330 3. uppl. Publicerad: Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten, 201

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning Vässa din kompetens! Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer. Behöver du säkra behörigheten i olika ämnen är det Lärarlyftet som gäller 2 Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever

2.5.2 Handlings- och tankemodeller för handledning 22 skolan och måste tillföras av andra, Det innebär att utvecklingsmöjligheterna kan se olika ut och variera mellan förskolor och skolor. Utvecklingsklimatet som råder på arbetsplatsen får betydelse för lärares lärande och utveckling Handledning för yrkesverksam personal inom förskola, skola, fritidshem, HVB-hem, LSS och andra omsorgsverksamheter. Genom handledning tydliggörs det pedagogiska uppdraget och lyfts problemen till en professionell nivå. Handledning förebygger ohälsa och utmattning och hjälper oss att få en hälsosam distans till vårt arbete Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016). Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem innebär att alla barn och elever ska ges möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön Barn- och elevhälsoplan för förskola och skola i Norrköpings kommun förskoleklassen och fritidshemmet Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, Bilden är tagen ur Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning . 7 (15 VÄRDERINGSVERKTYG FÖR TILLGÄNGLIG UTBILDNING - Handledning Handledning för värdering av miljön i förskola, skola och fritidshem sammanställd och utgiven av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. I värderingsverktyget bedöms förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö

23 kap. 1§ OLS: Sekretess gäller i förskolan och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde elle förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser. Förskola, skola och fritidshem •Handledning - tryckt och pdf •Kartläggning - webbaserat och pdf •Handlingsplan Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning utgår från globala och nationella styrdokumen på förskolan. Syftet beskrivs vara att ge stöd till pedagoger och arbetslag inom förskolan, skolan samt fritidshem för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla barn i verksamheten. Detta för att säkerställa att alla barn får den utbildning och möjlighet till lärande som de har rätt till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning, Förskola, skola och fritidshem, 2018). 7 (20) 3. Begrepp i elevhälsoarbetet Enligt skollagen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratisk Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet (BRUK) - för kvalitetsarbete i förskola och skola, (2) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, (3) Utvärdering och utveckling i förskolan ECERS-metoden - att kvalitetsbedöma basfunktioner i förskolemiljö för barn 2.5-5 år, (4

2015-okt-27 - Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten ( SPSM )

Video: LIBRIS - Värderingsverktyg för tillgän

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola och skola. Specialpedagogiska myndigheten, 2014. Tillbaka upp (O)HÄLSA OCH KÖN, HBTQ. Hon Hen Han - En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsen (Mucf), 2010. När livet känns fel Förskolor och skolor ska förbättra sitt arbete med att göra anpassningar av verksamheten när så behövs för att undanröja hinder för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. 19 SFS 2010: BFS 2011:13 HIN2 och BFS 2011:5 ALM2 21 BFS 2011:26 BBR 19 och BFS 2013:14, BBR S2010/4319/FST 23 S2011/8810/FST SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som arbetar på förskola kartlägga och värdera hur tillgängligheten ser ut på verksamheten utifrån en femgradig skala. Baserat på resultatet kan en handlingsplan tas fram för att främja en ännu bättre lärmiljö för alla barn

SPSM har ett flertal olika hjälpmaterial som kan användas i förskolan för att utveckla verksamheten, till exempel Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem och DATE-lärmaterial. Stödmaterialet för förskolan handlar om hur man kan arbeta för att öka barns delaktighet, öka samsynen om. Skola används som ett samlingsnamn i texten för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan. Pedagoger används som ett samlingsnamn i texten för de yrkesgrupper som arbetar i skolan. Elever används som ett samlingsnamn i texten för barn, elever och vuxenstuderande SPSM (Specialpedagogiska skolmyndighet) har tagit fram värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för att underlätta förskolors och skolors praktiska arbete med att göra bl.a. den sociala, fysiska och pedagogiska miljön mera tillgänglig för alla barn och elever. Bakgrunden är att den 1:a januari 2015 skärptes diskrimineringslagen och numera klassas bristfällig tillgänglighet i. Bidrag ska lämnas till fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som godkänts att bedriva verksamhet och är öppen för alla barn som har rätt till kommunal förskola. Undantag får göras för. barn som skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för den enskilda verksamheten att ta emo

förskola, förskoleklass, skola och fritidshem så att förskolan blir en naturlig del i det livslånga lärandet. 1.1 Bakgrund Det vanligaste sättet att tillföra specialpedagogik i förskolan är att det finns ett centralt resursteam i kommunen dit förskolan kan vända sig då de behöver hjälp kring ett enskilt bar Förskolan ska vara en arena för alla barns delaktighet där de kan utveckla tilltro till sin egen förmåga och lägga grund för det livslånga lärandet (Lpfö 18). Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter och utbildningen ska därför utgå ifrån vad som bedöm

Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig

Barn och Utbildningsnämnden i Ystads kommun har i VISION 2030 under strategiska mål för utbildning, att alla elever ska ha förutsättning att nå de nationella kunskapsmålen inför tidig strategier för en tillgänglig undervisning i förskola, skola och fritidshem. (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning,. Lästips för dig som planerar skola, nr 2 Kort sammanfattning: Forum Bygga Skola har för andra gången bett ett antal personer som arbetar med forskning och skolutveckling att ge sina tips på forskning och annan läsning som kan vara av nytta i planeringsprocessen Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Läs mer om Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning; Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt... Läs mer. Senaste inläggen Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö

Värderingsverktyget som stöd - SPS

En tillgänglig utbildning för ALLA! - Pedagog Gotlan

För stöd i förskola finns barnhälsoteam som består av rektor och specialpedagog. handledning och stöd till berörd personal. För elever i förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola finns elevhälsa som omfattar Elevhälsan finns tillgänglig på varje skola och arbetar på uppdrag av rektor. Alingsås kommun. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Ledarlådan innehåller allt du behöver: Tryckt handledning med tio pass, boken Tal- och Språkträning i Babblarnas värld av Iréne Johansson (fördjupning), CD med musiken som ingår i programmet, kort med lekar (för att kunna sätta upp på väggen och komponera ihop egna pass), mapp med diverse material som används till de olika passen, trollstav, tre bollar, fyra koner, påse. Krav på utemiljöer för förskola och skola 2015-01-30 11:18:15 « Tillbaka Den 10 februari träffas SKOLHUSGRUPPEN och diskuterar skolgårdar och förskolegårdar, med anledning av Boverkets remiss av Vägledning för friyta för fritidshem, förskolor och liknande

Handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutveck-lade. Barn andas till exempel snabbare, äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna och har dessutom en tunn och ömtålig hud beskriva och diskutera faktorer av betydelse för samverkan mellan förskola, skola och fritidshem; Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Handledning för jämställdhet och kunskap (förskola) Malmö högskola 3 Begrepp som används i dokumentet: Skola används som ett samlingsnamn i texten för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan. Pedagoger används som ett samlingsnamn i texten för de yrkesgrupper som arbetar i skolan. Elever används som ett samlingsnamn i texten för barn, elever och vuxenstuderande. Elevassistent används som ett samlingsnamn i texten.

Klerfelt, Anna (1999) Fritidshem och skola - olika miljöer för lärande. I Carlgren I (red) Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur. Hansen, Monica (2000). Fritidspedagogen - en av lärarna i skolan. I Kärrby, G (red). Skolan möter förskolan och fritidshemmen. Lund: Studentlitteratur. Vallberg Roth, Ann-Christine (2001) Läroplan för för-skolan Lpfö 98 2016 Skolverket Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verk-samheten och relationen till föräldrar-na. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. PDF Mår barnen bra i förskolan? 2014 Waldenström, U Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer i Sverige benämnas rektorer.. En förskolechef/rektor kan ibland vara ansvarig för flera förskolor. Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskolan som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i förskolans läroplan Fonemkort består av stora härliga spelkort i två kortlekar. Med Fonemkorten kan ni spela olika kortspel och leka olika lekar samtidigt som ni tydliggör svens..

Tillgänglig förskola, tillgänglighet när det gäller

ca 600 barn placerade i pedagogisk omsorg och förskolor . 8 grundskolor (ca 2100 elever varav ca 220 Med de samlade kompetenserna stötta både barn/elever och personal i förskola/skola . För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning, Specialpedagogiska. Utbildningen är individuellt upplagd och består av lärarledd undervisning, handledning i grupp och individuell handledning. Den praktiska delen av utbildningen kan vara förlagd till företag som har lämplig inriktning och kompetens. För att kunna söka en yrkesutbildning krävs grundskolekompetens eller motsvarande. Kursstarter 202 Dit hör förskoleklasser, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolan samt grundsärskolan. Syftet är att skapa en likvärdig utbildning i en tillgänglig lärmiljö för barn och ungdomar. Psykologernas arbete utförs genom konsultation, handledning, utbildning och organisationsutveckling för skolpersonal, elevhälsopersonal och skolledare

Populära material för kartläggning Special Nes

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola, skola och fritidshem. 170 kr. Fast pris. Blivande lärare och deras lärare Persson 9789147128464. 50 kr. tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners för. Förskola och Fritidshem Rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera närvaro De ger dig personlig handledning utifrån de förutsättningar din skola har. 8 bra anledningar. Alla våra kurser. Deltagare som bokar om datum för en utbildning till annan motsvarande utbildning behöver inte betala. Vi använder oss av kakor (cookies) på lulea.se för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och

 1. Tillgänglig utbildning. Elevhälsa och hälsovård. Sköterska och läkare. Kurator och psykolog. I vårt uppdrag ingår att handleda både lärare och elever. För att elever ska ha förutsättningar att nå så långt som möjligt har vi ett tätt samarbete med undervisande lärare och arbetar jag med handledning av skolans personal
 2. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funtionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiska stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Här kan du läsa me
 3. Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom förskola och skola även grundsärskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb
 4. utveckling och lärande i lärmiljön på verksamhets-, grupp- och individnivå och vad förskolan skulle kunna utveckla för att möta barnets behov. För att få ökad förståelse för barnets förutsättningar bör samtliga kompetenser inom förskolans hälsoteam vara delaktiga i analysen. Ta hjälp av följande punkter i arbetet med analysen
 5. Kurser och utbildningar - Skolverke
 6. HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
 7. Handledning för personal inom skola, förskola och omsorg

Publikationer Skolhusgruppe

 1. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Utbildning
 2. Spsm utbildning beställ information om våra utbildningar
 3. Litteraturtips - Genuspedagog
 4. Hur är tillgängligheten på din förskola? Förskoleforu
 5. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, mot
 • Hdd ide usb adapter.
 • Tjäna pengar hemifrån flashback.
 • Tourette syndrom ernährung.
 • Size for instagram videos.
 • 🎸🎹🎤🎶 emojination.
 • Viktväktar soppa på burk.
 • Tv guide usa east coast.
 • Dav heilbronn monatswanderung.
 • 8bar cyclocross.
 • Bmw kort resurs bank.
 • Knallerfrauen boxen.
 • Muntligt avtal bilköp.
 • Wicked musical movie.
 • Datedif office 365.
 • Dota 2 new ranked system.
 • 240 hz skärm.
 • Singlebörse kostenlos salzburg.
 • P4 radio kanal.
 • Tinder cluj.
 • Queer rfsl.
 • Bankett klädkod man.
 • Meditation kungsholmen.
 • Kissade på mig i bilen.
 • Överraska min bästa vän.
 • Passar tvilling och vädur.
 • Osram xenon d3s.
 • Meskalinkaktus.
 • Måsten i san francisco.
 • Luft i magen rapar.
 • Dyslexi appar.
 • How to get my wifi password in android.
 • Monatliches budget.
 • Braun stavmixer mq745.
 • Bränna kalorier.
 • Tema tänder.
 • Samsung galaxy a5 sim kort.
 • Kai tak storm.
 • Målade greker på.
 • Symptomer på svamp i underlivet.
 • Digitalisering historia.
 • Orosanmälan täby.