Home

Indirekt samband

Engelsk översättning av 'indirekt samband' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Indirekt kontaktsmitta. Indirekt kontaktsmitta innebär att smittämnet överförs via mellanled från en person till en annan. Detta kan ske med händer, kläder eller föremål (utrustning, sängbord, dörrhandtag med mera) som är förorenade med smittämnen från hud, sår, luftvägar, kräkning, urin eller avföring För att förstå direkt diskriminering behöver du sätta dig in i vad diskrimineringslagen menar med missgynnande och jämförbar situation. Missgynnande finns även i förklaringen av indirekt diskriminering. Det mest centrala för båda två är sambandet med en eller flera diskrimineringsgrunder

Indirekt förmån. Om det inte är den anställde själv utan en anhörig till denne som får en förmån från den anställdes arbetsgivare blir förmånen ändå underlag för arbetsgivaravgifter. Observera att regeln om uppräkning av värdet i förhållande till marknadsvärdet endast gäller för drivmedel i samband med bilförmån Proportionalitet syns i ett diagram som en rät linje eftersom förhållandet mellan x och y alltid är detsamma i vilken punkt man än tittar Beslut om fastställande av Handbok Samband telefonering. Handbok Samband telefonering (H Sb Tfn 2016) fastställs att gälla från och med 2016-07-01. Inga andra publikationer upphävs i samband med detta. Publikationen tillgängliggörs genom publicering på intranätet emilia. Slutlig beredning har skett vid LedSS

indirekt samband - engelsk översättning - bab

Smittvägar - Vårdhandboke

Direkt och indirekt diskriminering - olika former av

Indirekt skada i samband med företagsöverlåtelser. Henrik Saalman; Per Dalemo; Företagsöverlåtelser (M&A) I senaste numret av Juridisk Tidskrift, JT 2014-15 nr 3, medverkar Wistrands M&A-experter Henrik Saalman och Per Dalemo med en artikel om indirekt skada i samband med företagsöverlåtelser Arbetsgivaren ska i samverkan med representanter för arbetstagarna genomföra arbetet med lönekartläggning och analys varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner eller andra anställningsvillkor som har direkt eller indirekt samband med kön

Diskriminering Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder I samband med Erbjudandet, kommer ABG Sundal Collier agera stabiliseringsagent (Stabiliseringsagenten), på uppdrag av Rådgivarna (definieras nedan) och kan därför genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden

Värdering av förmåner Rättslig vägledning Skatteverke

 1. Analysera om de löneskillnader som ni upptäcker har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt ta sikte på. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lik
 2. eringslagen ett krav på lönekartläggning. Arbetsgivaren ska årligen analysera och kartlägga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt samt analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön
 3. Diskussionen tar sin utgångspunkt i beskattning av så kallad indirekt förmån (se RÅ 1989 ref. 57 - traktormålet). [1] Den uppfattning som framförs är att det föreligger ett nära samband mellan den faktiska grunden för beskattning av indirekt förmån och hur anskaffningsvärden bör fastställas i fall som dessa
 4. dessa förhållanden har man exempelvis funnit ett indirekt samband mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer och produktionsbortfall via de anställdas hälsa (Lohela Karlsson et al. 2010, D'Souza et al. 2006). Genom en systematisk litteraturgenomgång av detta område vill vi bidra till sammanställning av kun-skapen inom forskningsfältet
 5. 9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan 1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika , 2. en.

Proportionalitet Matteguide

Ja, om hyresförhållandet varar längre än nio månader får även andrahandshyresgäster till lokal indirekt besittningsskydd. Det betyder att det är viktigt att upprätta ett hyreskontrakt med er hyresgäst som överensstämmer med hyreskontraktet som ni har med er hyresvärd, för det fall att er hyresvärd till exempel säger upp er för avflyttning eller villkorsändring Kostnader i samband med material- processen före tillverkningen. Kan som exempel vara lager- kostnader, löner till inköps- och lagerpersonal, svinn. TO: För att fördela företagets indirekta kostnader brukar företaget normalt använda sig av de direkta kostnaderna som fördelningsbas samband med detta kunna utföra beräkningar för att visa olika grad av förmåga. Området Mätning i relation till syfte och man sig istället av en indirekt jämförelse. För att jäm-föra sträckorna a och b kan man då använda en tredje sträcka c som referens Du kan reflektera över samband och åtgärder innan du söker hjälp eller i väntan på läkarbesök. Flera av symtomen kan uppkomma även vid kortvarig stress men går då fortare över. Min erfarenhet är att varje individ känner sin egen kropp allra bäst Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:112

Ställ inte krav i samband med samtycket. Ni får inte ställa krav på den registrerade i samband med samtycket. I dataskyddsförordningen kallas detta paketering och innebär att den registrerade direkt eller indirekt måste ge en motprestation för tjänsten eller varan, till exempel godta vissa användarvillkor eller affärsvillkor Ett exempel är sambandet mellan kön och lön. Man kan dels tänka att det finns en direkt negativ effekt av att vara kvinna på lönenivån - kvinnor diskrimineras och får lägre lön utan att det finns något särskilt skäl för det. Men man kan också tänka sig att det finns en indirekt effekt: kvinnor kanske hamnar eller söker sig till yrken där lönen är lägre i högre. Ägarprövning. I samband med att ett företag ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör gör FI en prövning av dem som har ett kvalificerat innehav av aktier i det sökande företaget, samt av ledningen i eventuella ägarbolag

Folkhälsa

(fredsundervisning) om det finns ett allmänt accepterat sådant samband. 1 Strukturellt våld (= indirekt våld) är en term som introducerats av Galtung (1969). Se vidare s. 81 nedan. Lära leva samman: Karin Utas Carlsson 76 Kapitel 6: Samband mellan konflikter på mikro- och makronivå Enligt min mening har vi. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön, en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år

Tryggheten på skolgården ökar och antalet kränkningar minskas i samband med ledarstyrda aktiviteter. Dessutom skapas en glädje med att komma till skolan, vilket indirekt bidrar till ökad skolutveckling i samband med mer fysisk aktivitet vilket gör eleverna gladare och piggare Direkta kostnader är kostnader som uppstår i samband med projektet. Exempel på direkta kostnader är: löner, resor, maskiner, material m.m. En del finansiärer räknar lokalkostnader som en direktkostnad. Indirekta kostnader. Overhead (OH) eller indirekta kostnader syftar till de gemensamma kostnader som institutionen har som inte kan. Forskarna börjar få en ganska bra bild av sambandet mellan stress och skador på hjärta och blodkärl. Bilden som växer fram visar att stress påverkar både direkt och indirekt och under alla stadier i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom 21 Frågan om det direkta och omedelbara sambandet är således relevant främst i fråga om den situation som beskrivs under a och bara indirekt i fråga om den under b. 16) Consilium E

Antalet döda till följd av covid-19 i USA är 100.000 fler än tidigare siffror Arkeologer har funnit en tusen år gammal silverskatt i Täby. Fyndet som innehåller mynt och smycken från vikingatiden beskrivs som mycket välbevarat. - Det här kommer man förmodligen. För att en sjukdom ska täckas av arbetsskadeförsäkringen måste det, enligt lagstiftningen, finnas ett samband mellan skadan och arbetet. Övervägande skäl ska tala för sambandet. Det samma gäller för arbetsolycksfall och färdolycksfall. Den skada som inträffar måste ha nära samband med arbetet för att räknas som arbetsskada

Demokratiska system och olika statsskick Demokrati

Ingen nyemission ska genomföras i samband med noteringen. Det framgår av ett pressmeddelande. Nordnet Artikel 5 november. AFV. Finwire. Aktieägarna som ska sälja andelar är Cidron Danube, ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital, E. Öhman J:or Intressenter och E. Öhman J:or Intressenter II Diskriminering är ett brott mot principen om likabehandling. Diskriminering innebär att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare på osakliga grunder behandlar en medarbetare/ student sämre än andra och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet. Smittan kommer genom avföring eller föda såväl direkt som indirekt (patienten smittas ofta i samband med utlandsvistelse, turisthepatit. Denna kan spridas som epidemier). Vanliga smittovägar är också via blod och vid sexuella kontakter bart indirekt samband med den ekonomiska verksamheten.22 Applicerat på rådgivningstjänster förvärvade i samband med aktieöverlåtelser bör tjänsternas direkta användning, som är att genomföra aktieöverlåtelsen, inte bryta ett objektivt fastställbart indirekt samband med den ekonomis-ka verksamheten Ersättning lämnas inte för försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion. Ersättning lämnas inte heller för försäkringsfall som uppstått genom biologisk, kemisk eller nukleär substans som spridits ut i samband med terror-handling

i samband med flytt till annat försäkringsbolag OBS! Bifoga blankett för flyttuppdrag SF 295 ext utg 13 sida 1(7) Swedbank Försäkring Indirekt kontroll Omfattning av kontrollen (ange i procent med en decimal om nödvändigt): På vilket sätt utövas kontrollen? Har personen direk Nordic Paper offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm mån, okt 12, 2020 17:00 CET. EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER. Du kan söka efter information på två olika sätt, via fritextsök eller via avancerade söken, läs mer om hur du söker här. Vi har för närvarande ett mindre fel på fritextsöken, läs om hur du gör för att undvika det. Tillstånd av FI eller enbart registrering som i sin tur har ett samband med politiskt deltagande, alltså att personlighet har ett indirekt samband med politiskt deltagande och därmed med Politiskt intresse. Studien av Gallego och Oberski (2012) visade även att det kan finnas ett direkt samband mellan dimensionen Öppenhet och Politiskt intresse. Personlighet och Politisk Inriktning

Dödsfall - Vårdhandboke

I ställningstagandet utvecklar även Skatteverket sin syn på när en kostnad kan anses utgöra en allmän omkostnad och anger att ett vagt, otydligt eller indirekt samband mellan de inköpta tjänsterna och moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet inte är tillräckligt för avdragsrätt Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling

Bidragsberättigande kostnader skall bestå av kostnader som direkt kan hänföras till åtgärden, nedan kallade direkta bidragsberättigande kostnader, och, i tillämpliga fall, av kostnader som inte direkt kan hänföras till åtgärden men som har uppstått i direkt samband med de direkta bidragsberättigande kostnader som kan hänföras till åtgärden, nedan kallade indirekta. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Midsummer kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA

Föreskriften är inte avsedd som en uttömmande definition av direkt klientarbete eller indirekta arbetsuppgifter. Bedömningen av tillräckligheten av verksamhetsenhetens antal, dimensionering och struktur av personal ska alltid basera sig på klienternas servicebehov och på en helhetsprövning i samband med den En stor norsk populationsstudie har visat nya samband mellan språkliga svårigheter och så kallade internaliserande problem (där t.ex. depression och ångest ingår). Viktigt att veta detta för oss som arbetar och möter barn och unga med språkstörning! Idag i forskningsbloggen

Visar positiva samband. I rapporten Ledarskap för hälsa och välbefinnande, beställd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap har Andreas Wallo och Daniel Lundqvist granskat 33 nordiska vetenskapliga artiklar om sambandet mellan ledarskap och hälsa.Studierna är gjorda mellan 2009 och 2019 och fokuserar på det positiva samband som kan finnas, det vill säga om och hur ledarskap kan. Nathan Shachar: Drönare i Beirut kan ha samband med israelisk valkampanj Uppdaterad 2019-08-25 Publicerad 2019-08-25 torde ha indirekt samband med den israeliska valkampanjen Tvisten gäller om bolaget genom beskeden till kvinnan, men även genom uppställande och upprätthållande av ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning, utsatt henne för direkt eller indirekt diskriminering som haft samband med hennes funktionsnedsättning. 2018-06-20 - AD 2018 nr 4

Kausalitet - Wikipedi

Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 februari 2012 Hillevi Engström 4 § direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier . 8 och instruktioner att diskriminera Samband mellan klimatförändring och konflikter. Kopplingen mellan klimatförändring och konflikt är framförallt indirekt, i betydelsen att klimat främst påverkar andra, mer tydliga, konfliktdrivande faktorer såsom fattigdom eller social orättvisa vilka i sin tur leder till konflikt

Likabehandling

I samband med uppsägningen ska hyresgästen få ett meddelande som säger att hyresgästen har två månader på sig att hänskjuta ärendet till hyresnämnden för medling om den inte går med på att flytta utan ersättning. En lokalhyresgäst som har hyrt en lokal i mer än 9 månader har ett indirekt besittningsskydd Ingen nyemission ska genomföras i samband med noteringen. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktieägarna som ska sälja andelar är Cidron Danube, ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital, E. Öhman J:or Intressenter och E. Öhman J:or Intressenter II. Beroende på marknadsförhållanden kan noteringen ske under innevarande år Direkt och indirekt påverkan. Det ekologiska fotavtrycket består dels av en direkt påverkan och dels en indirekt. Den direkta påverkan är den del som sker i samband med att vi konsumerar, till exempel utsläpp från bilen när vi kör

Vad innebär Direkt kostnad? - Bolagslexikon

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet. SBB offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar. Ta tillbaka av samtycke I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Trelleborgs kommun Vård av äldre i samband med covid-19 Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg den 20 november 2020 ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till usa, australien, hongkong, japan, kanada, schweiz, singap Oasmia är ett integrerat läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi. ABG Inlägget Baker McKenzie företräder ABG Sundal Collier i samband med Oasmia Pharmaceuticals företrädesemission dök först upp på IPO.se.

Värdesiffror - matematiklektionStatistisk felmarginal - matematiklektion

Exportbevis för indirekt export . När din vara lämnar EU via ett annat land än det land där du anmälde den till export, kallas det indirekt export. När du gör en indirekt export kan du få exportbevis för alla dina exporter av exporttullkontoret. Hantera dina exportbevis på olika sät Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas

USA hotar med sanktioner mot Nord Stream 2 ‒ Fortum deltar

Att välja statistisk metod Denna sida är uppdaterad 2010-05-08 (Titta gärna på vår engelska uppdaterade hemsida: Science-Network.TV Choosing statistical analysis) Du förstår den här sidan lättast om du först har läst 11.3 Hävning 11.3.1 Förutsättningar för hävning (1) En part kan häva ett avtal om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. (2) Vid väsentlighetsbedömningen ska samtliga omständigheter beaktas, däribland om (a) avtalsbrottet leder till att den drabbade parten går miste om det som han huvudsakligen hade rätt att förvänta sig enligt avtalet Redovisningsmodellen har arbetats fram av förbundet under 2007. Den syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Förbundets arbete med full kostnadstäckning fortsätter kontinuerligt. Lena Törnborg, Linköpings universitet, är SUHF:s expert på SUHF-modellen I det här avsnittet ska vi därför repetera hur vi kan använda detta samband i olika situationer. Vi behöver kunna detta samband när vi i senare avsnitt kommer att undersöka ökningar och minskninga, och lära oss att använda förändringsfaktorer när vi räknar på flera ökningar eller minskningar efter varandra.. Andelen, delen och det hel Ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande när man är delägare i en aktiefond. Direktavkastning. Direktavkastning. En förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration. Sektorisering. Sektorisering

Riktlinjer för behandling av personuppgifter | SvenskPolitiskt maktvakuum i Zimbabwe - Nyheterna - tv4Kristall-blockerade känselspröt - YrselPioneer DEH S520BT - Bilradio - Svart | BilligÅskskydd för segelbåtar

ELSÄKERHETSVERKET Starkströmsföreskrifterna Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar sam Sambandet mellan diabetes och parodontit har varit föremål för ett stort antal studier. Mycket tyder på att det är ett dubbelriktat samband d.v.s. att diabetes påverkar parodontitens utbredning och allvarlighetsgrad, men också att parodontiten kan påverka blodsockerkontrollen negativt Arbetsgivaren måste bevisa att tillämpningen av reglerna är nödvändig ur verksamhetssynpunkt för att det inte ska vara indirekt diskriminering. Trakasserier. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan. Sexuella trakasserie Direkt och indirekt ägda bolag i utlandet. Detta omfattar lån, repor, kontotillgodohavanden och depositioner samt lån i samband med finansiell leasing. Hur ska räntor rapporteras? I rutan för ränteintäkt/-kostnad ska enbart den ränta som intäkts-/kostnadsförts under referensperioden (månaden eller året) anges Den beteendevetenskapliga analys av direkt och indirekt laststyrning som genomförts har visat att kunderna inte förstår skillnaden mellan energi och effektbegrepp och att de aldrig eller ytterst sällan tänker på samtidig elaaktiviteter. De kopplar starkt nvändning i olika effektproblematiken till energibesparing

 • Gregoire lyonnet dals.
 • King size berlin schließt.
 • Brittiska indien.
 • Dj reshor włocławek opinie.
 • Jordan 5 retro.
 • Fotorestaurering.
 • Kelly rowland titan jewell weatherspoon.
 • Monier nova pris.
 • Natriumhydroxid lut.
 • Danfoss fjärrvärme manual.
 • Midvinterfest bohusläns museum.
 • Hängbro av glasspinnar.
 • Polizei espelkamp.
 • Sj lounge movingo.
 • Hana gaddafi.
 • Samtal väntar samsung s8.
 • Idol programledare 2008.
 • Vitra lounge chair gebraucht.
 • Macchina hamburger ariete.
 • Boveteflingor gröt.
 • Tele2 arena bästa platserna.
 • Kondor synonym.
 • Tända grillen med tändkuber.
 • Senefelderstr. 5/6, 10437 berlin.
 • Hamnfestivalen enköping.
 • Skankaloss kontakt.
 • Melbourne wiki.
 • Wg gesucht bonn 1 zimmer wohnung.
 • Förbättra skolmaten insändare.
 • Triumph parts uk.
 • Spotify ins.
 • Bygga på morän.
 • Hotel mit bungalows direkt am strand türkei.
 • Cakewalk login.
 • Billiga tandläkare malmö.
 • Minnesvärda tal.
 • Presentation professionnelle en anglais.
 • Gett fel medicin.
 • Baldakin synonym.
 • Tugga engelska.
 • Sad smiley symbol.